میدونستم سکوت زیبآی اون شب مثل شبهآیی بود که باید چشم هآ رو بست...

بآید شنید... اون صداهآیی را که تا حآلا نشنیده امــ...

پدرمــ همیشهـ میگه:صدآی آبشار به انسآنـ آرامش میده

اگر منـ کارگردان فیلمـ زندگی بودمـ صدای آبشآر موسیقیـ تمآم فیلم من بود

مآ فقط یه چآدر نمیندازیم روی سرمونـ...!

دختر خوب، فقط در ظاهر چادری نیست!...

ما یه چآدر واسه شخصیت داریم،امنیت،آرامش،لطافت و ...

گاهی باید مثل اونـ شب زیبا...چشم ها رو بست...

و فقط بایدصدای آرامش دهنده ی یه ندای زیبآ را شنید...

اون ندآی زیبآ میدونی چی میگهـ بهت؟!

میگه دختر خوب و چآدری!بهشت گوارایت باد...و این همآنـ صدای آبشار است...

منبعش:دلنوشته های طلایی


          "حجــآب یعنــی من مجهــز بـه آنتـی ویـروس هــوس و وسـوسـه هســتــمـ"
موضوع :
دلایلی برای حجاب ,  نوشته های لطافتانه ی من ,